Plantillas Joomla by Tutorials

HISTORIA

Zalążki dzisiejszej Spółdzielni datowane są na okres okupacji hitlerowskiej. Z zachowanych źródeł wiemy, że Spółdzielnia Spożywców pod nazwą "Praca" w Leżajsku podjęła swą działalność w 1941 roku. Z protokołu nr 1 z 10 marca tegoż roku wynika, że do Spółdzielni przyjęto wtedy członków nr 1 - 12, z czego należy przypuszczać, że byli to założyciele Spółdzielni.

Znamienne w działalności Spółdzielni są początki lat 90-tych, okres transformacji społeczno-ekonomicznych kraju, wdrażanie gospodarki rynkowej, powstawania nowych podmiotów gospodarczych na rynku. Nie bez znaczenia była też nowelizacja ustawy o prawie spółdzielczym, która stworzyła podstawy samodzielności Spółdzielni, jednoznacznie określiła ona, że majątek Spółdzielni stanowi prywatną własność jej członków.

Okoliczności powyższe wyzwoliły z jednej strony większą aktywność członków Spółdzielni i umocniły ich więź, ale z drugiej strony postawiły nowe wyzwania w szczególności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej w kierowaniu Spółdzielnią.

Zmieniające się szybko warunki w kraju, przekształcenia własnościowe, sytuacja na rynku, powstawanie wielu nowych, konkurencyjnych podmiotów gospodarczych wymagało podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji. Z tych przyczyn Zarząd za akceptacją Rady Nadzorczej w 1992 roku udzielił długoletniemu, zarządzającemu Spółdzielnią od ponad 30-tu lat, doświadczonemu prezesowi - panu Eugeniuszowi Mendykowi, pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni.

Spółdzielnia dostosowała się do zmiennych warunków rynkowych - zaczęła działać w oparciu o własne, dostosowane do swoich potrzeb programy komputerowe. Skomputeryzowano czynności finansowo-księgowe i płacowe oraz wprowadzono centralne zarządzanie sklepami przy pomocy sieci informatycznej, co spowodowało zmniejszenie zatrudnienia w administracji do 19 osób, tj. do 8% ogółu zatrudnienia. Sprywatyzowano transport. Nierentowne zakłady gastronomiczne przekształcono w sklepy detaliczne. Utworzono magazyn hurtowy, co pozwoliło na uzyskanie od dostawców lepszych cen i odroczonych warunków płatności. Wprowadzono jednolite ceny w całej sieci, zaoszczędzając przy tym czas pracy personelu. Ograniczono też współpracę z dostawcami do dużych i rzetelnych firm.

Dało to wymierne efekty organizacyjne i gospodarczo-ekonomiczne, co potwierdziła przeprowadzona w 1998 roku lustracja Krajowego Związku Rewizyjnego "Społem", zamieszczając w końcowej opinii następującą konkluzję:

"Zespół lustratorów przekazuje Radzie Nadzorczej, Zarządowi, Członkom i Pracownikom Spółdzielni gratulacje i słowa uznania, bowiem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Leżajsku:

  1. - posiada duży majątek, który wykorzystywany jest w sposób prawidłowy. Majątek ten pomnażany, a nie zbywany,
  2. - jest jednostką spółdzielczą o dobrej organizacji pracy,
  3. - uzyskuje bardzo dobre wyniki ekonomiczno-finansowe,
  4.  - załoga Spółdzielni w pełni identyfikuje się z interesami całej Spółdzielni."
  5.  

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Leżajsku po dziś dzień dokłada wszelkich starań, by jej droga prowadziła tylko w górę, a karty historii pozostały tak szczytne, jak do tej pory.